Uslovi Korišćenja

Početna

 /  

Uslovi korišćenja

1. Saglašavate se sa narednim uslovima ako koristite naš sajt
Molimo da pre korišćenja ovog ili naših drugih sajtova pažlivo pročitate naredne uslove, sa kojima se saglašavate ako pristupate ili koristite naše sajtove. Treba redovno proveravati uslove jer imamo diskreciono pravo da ih u bilo kom trenutku izmenimo ili dopunimo. Ako niste saglasni sa nekim od uslova, molimo da ne pristupate i ne koristite naše sajtove.
Agencija Anglosfera nastoji da podaci na ovom sajtu budu potpuni, tačni i pouzdani. Međutim mogu se javiti greške i propusti , odnosno sadržaj može biti nežuran. Agencija Anglosfera može da menja , dopunjava i briše podatke, kao i ukine pojedine usluge, i zadržava pravo da izvrši takve bez dodatne napomene.
2. Vlasništvo nad sadržajem
Ovaj sajt i sav njegov sadržaj, naročito svi tekstovi, dijagrami i slike u vlasništvu su Agencije Anglosfera, odnosno drugih lica, pri čemu su sva autorska i druga prava prava pridržana ako nije drugačije naznačeno. Strogo je zabranjeno korišćenje sadržaja, osim u skladu sa ovim uslovima, bez pisane saglasnosti Agencije Anglosfera.
3. Korišćenje sajta
Agencija Anglosfera , Vam dozvoljava korišćenje ovog sajta na sledeći način:
a. Osim slika I mesta koja se nalaze izvan odeljka ”Novosti” na ovom sajtu, možete učitavati sadržaj, ali samo za lične nekomercijalne potrebe i samo ako zadržite i poštujete autorska prava i druga prava vlasništva naynačena u sadržaju.
b. Ne možete koristiti slike i dijagrame bez pisane saglasnosti Agencjia Anglosfera.
c. Sadržaj sa sajta možete reprodukovati isključivo za uređivačke svrhe u dnevnim listovima, časopisima, stručnim publikacijama i medijima. Ne možete distribuirati, menjati kopirati (osim kako je prethodno naznačeno), prenositi, prikazivati, ponovo koristiti, reprodukovati, objavljivati, licencirati, sastavljati izvedene redove, prodavati ili na drugi način koristiti sadržaj bez pisane saglasnosti Agencije Anglosfera.;
d. Zabranjeno Vam je da koristite ovaj sajt za postavljanje ili prenos bilo kakvog materijala koji krši neka prava, predstavlja pretnju, koji je netačan, dovodi u zabludu, koji može da uznemiri druge, koji predstavlja klevetu, koji je uvredljiv, vulgaran ili sramotan, koji je skandalozne, raspirljive ili pornografske prirode i svaki drugi materijal koji predstavlja odnosno podstiče ponašanje koje se može smatrati krivičnim delom ili prekršajem, odnosno kojim se krše zakonski propisi. Agencija Anglosfera će u potpunosti sarađivati sa organima nadležnim za sprovođenje zakona i poštovati svaki sudski nalog kojim se traži od Anglosfere da otkrije identitet lica koje postavlja ili prenosi podatke ili materijale ove vrste;

e. Zabranjeno Vam je da koristite ovaj sajt za reklamiranje ili obavljanje neke komercijalne radnje. Strogo je zabranjen i može biti zakonski sankcionisan svaki neovlašćeni pokusaj unošenja ili izmene podataka, ukidanja ili zaobilaženja sigurnosnih mera odnosno nanošenja štete sistemu na neki drugi način.

4. Lične podatke (npr ime i prezime, broj telefona i elektronska adresa) koje eventualno prenesete na sajt elektronskom poštom ili na drugi način, Agencija Anglosfera će koristiti na način naznačen na način u pravilima ovog sajta o zaštiti privatnosti.Sve druge komunikacije i materijali koje prenesete na sajt , kao što su pitanja , komentari i slčno, ne smetraju se poverljivim i ne podležu pravu vlasništva.

5. Poricanje Garancija

CEO SADRŽAJ PODLEŽE IZMENAMA I DOPUNAMA I IZLAŽE SE U DATOM OBLIKU BEZ IKAKVIH GARANCIJA, BILO EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH. Agencija Anglosfera ne garantuje niti tvrdi da korišćenje sadržaja ne krši prava trećih lica ni da je sadržaj precizan, potpun i ažuran. Pored toga u odnosu na rasprave , objave , prenose, biltene i sl., koji se mogu pojaviti na ovom sajtu, Agencija Anglosfera ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi materijala koji eventualno krši neka prava, prestavlja pretnju, koji je netačan , dovodi zabludu, koji može da iznemiri druge, koji predstavlja klevetu, koji je je uvrdedljiv vulgaran ili sramotan, koji je skandalozne, raspirljive ili pornografske prirode i svakog drugog materijala koji predstavlja odnosno podstiče ponašanje koje se može smatrari krivičnim delom ili prekršajem, odnosno kojim se krše zakonski propisi.

6. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI
Bez obzira na slučaj, Agencija Anglosfera neće biti odogovorna za štetu bilo koje vrste, naročito neposrednu, posrednu, opštu, posebnu, slučajnu i posledičnu štetu koja je eventualno prostekne iz korišćenja podataka sa ovog sajta.
7. Veze sa sajtovima trećih lica
Ovaj sajt može da sadrži veze (linkove) sa sajtovima koji su u vlasništvu odnosno kojima upravljaju lica mimo Agencije Anglosfera. Te veze su date isključivo u vezi pogodnosti. Agencija Anglosfera ne kontroliše i nije zadužen za sadržaj, pravila o privatnosti i bezbednost tih sajtova. Agencija Anglosfera podržava sadržaj i eventualne proizvode odnosno usluge na tim sajtovima.
8. Upozorenje u vezi predviđanja
Ovaj sajt može da sadrži, procene i projekcije koje predstavljaju predviđanja. U opštem smislu, izrazi kao što su „verujemo“, „očekujemo“, nameravamo , predviđamo i sl., kao i korišćenje budućeg vremena, odnose se na predviđanja koja nisu istorijske prirode. Sastavni deo predviđanja su određeni rizici i neizvesnosti zbog kojih se stvarni rezultati mogu materijalno razlikovati od dosadašnjeg iskustva i trenutnih očekivanja agencije Anglosfera. Ne treba se neumorno oslanjati na takva predviđanja, jer odražavaju trenutak u kome su sastavljena. Agencija Anglosfera nije u obavezi da javno novelira ili revidira svoja predviđanja.
9. Izmene I dopune uslova korišćenja
Agencija Anglosfera može u bilo kom trenutku, bez najave, da izmeni I dopuni uslove korišćenja putem noveliranja ovog teksta. S obzirom da su sve takve izmene I dopune obavezujuće, treba povremeno posetiti ovu stranu I proveriti tekuće uslove.
10. Zakon I nadležnosti
Uslovi i samo korišćenje ovog sajta rukovode se zakonima REPUBLIKE SRBIJE.
11. Mogućnosti posebnog pristupa: Korisnički nalog, lozinka i bezbednost.
Agencija Anglosfera održava poseban, zaštićeni odeljak ovog sajta u cilju razmenei stavljanja na raspolaganje određenih materijala i podataka za koje je potrebno ograničiti pristup. Potvređenim korisnicima omogućuje se pristup tom odeljku. Korisnici su nadležni za čuvanje poverljivosti dodeljenje korisničke identifikacije i lozinke i odgovorni su za sve aktivnosti u okvira njiihovih naloga. Dm solutions nije odgovoran za eventualnu zloupotrebu korisničke identifikacije i lozinke.
12. Opšti način zaštite i ukidanja prava
Korisnici zaštićeog odeljka ovog sajta saglasni su sa primenom opšteg postupka u pogledu bezbednosti. Agencija Anglosfera ima pravo da isključi uključene naloge na kojima duže vreme nema aktivnosti, kao i naloge koji nisu bili aktivni duže od 180 dana.Agencija Anglosfera zadržava pravo da izmeni i dopuni ovo pravilo u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
U vidu uslova za pristup zaštićenom odeljku, korisnik je saglasan da Agencija Anglosfera može da ukine korisnikov nalog i prateće pogodnosti iz bilo kog razloga. Korisnik je takođe saglasan da se eventualno ukidanje pristupa može izvršiti bez prethodne najave i da Agencija Anglosfera može da u bilo kom trenutku deaktivira ili izbriše korisnikov nalog i spreči dalji pristup posebnom odeljku ovog sajta. Pored toga, korisnik je saglasan da Agencija Anglosfera neće snositi nikakvu odgovornost u odnosu na korisnika ili neko treće lice zbog ukidanja pristupa zaštićenom odeljku sajta.

Ko smo mi?

Agenti sa višegodisnjim iskustvom koji se svakom klijentu posvećuju sa punom pažnjom. Naši agenti su uvek dostupni za sva pitanja bilo uživo bilo putem mejla.

Newsletter